Fundacja KIM
english version

Kim jesteśmy?

Fundacja „KIM" działa od 2006 r. Ma status organizacji pożytku publicznego.

Działamy na rzecz promocji rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking. Realizujemy projekty z zakresu edukacji przyrodniczej. Działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Pracujemy z osobami w różnym wieku, również z dziećmi i seniorami. Część naszych działań ma charakter integracyjny lub skierowana jest do osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy z samorządami, szkołami i biznesem.

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie zwyczajów i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej poprzez:

 • działania w sferze wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich form kajakarstwa
 • działania w sferze uzależnień i profilaktyki
 • działania w sferze osób niepełnosprawnych
 • działania w sferze polityki społecznej i pomocy społecznej
 • działania w sferze ochrony środowiska
 • działania organizatorskie w zakresie celów fundacji
 • działania w sferze udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa przedmedycznego i ratownictwa wodnego
 • działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarząd fundacji:

 • Prezes - Marcin Chodorowski
 • Dyrektor ds. programowych - Eliza Chodorowska

Rada fundacji:

 • Przewodniczący - Wojciech Chyczewski